วันที่ 12 ตุลาคม 2564 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยนำโดยนายราเมศ มุสิกานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้ารับการฉีดวัคซีน
ไฟเซอร์ (Pfizer) ณ โรงพยาบาลธนบุรี ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “เตรียมความพร้อม
เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลธนบุรี ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูง
มา ณ โอกาสนี้ด้วย


   

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th