ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา09:00น. นักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยาได้เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชนเขตบางบอนครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุม   เอกชัย1 ชั้น2 สำนักงานเขตบางบอน เพื่อเลือกตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางบอน ซึ่ง นางสาวอัจจิมา สุทธิเสงี่ยม ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนเขตบางบอน  นายสิริราช ภูธรารักษ์ ได้รับเลือกเป็นรองประธานนางสาวกรกนก มุกไธสง ได้รับเลือกเป็นรองประธาน นายธรรมชาติ เดชบาล ได้รับคัดเลือกเป็นเลขานุการ

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th