วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางอรอุมา บุญไตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยนายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานกรรมการและนายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการในการประเมิน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th