ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสราณีย์ บุญทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ ๕/๖ ได้รับรางวัลที่ ๓ การประกวดเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย​
เนื่องในงานวันกรม​พระปรมา​นุ​ชิต​ชิโนรส​ ประจำปี ๒๕๖๔ จัดขึ้นโดยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และพิธีพระราชทานรางวัลและทุนการศึกษา ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th