งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดพุทธบูชา ร่วมกับ บริษัท จีพี เอ็ดดูเคชั่น จำกัดได้จัดการอบรมการใช้แอพลิเคชั่น D School และ ระบบเทคโนโลยี Digital Gate ให้กับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดพุทธบูชา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบแอพพลิเคชั่น D School และการเรียนรู้การทำงานของระบบ Digital Gate ในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนโรงเรียนวัดพุทธบูชาในปีการศึกษา 2565

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th