เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริม พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.วรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม เป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนา เรื่อง พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพลารักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ในโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารการทำงานอย่างมีคุณภาพระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

ภาพเพิ่มเติม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th