โรงเรียนวัดพุทธบูชา โดยนายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ สนามโดมของโรงเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาติสืบไป

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th