เมื่อวันพุธ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (กิจกรรมนาฏศิลป์)ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางด้านนาฏศิลป์ไทย : ประเภทรำวงมาตรฐาน มัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการนาฏนันทวิจิตร ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผลการแข่งได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th