ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา

1. เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ          ๑   ตำแหน่ง

2. เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน               ๑   ตำแหน่ง

3. เจ้าหน้าที่พัสดุ                                                     ๑   ตำแหน่ง

4. เจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม                   ๑   ตำแหน่ง

รายละเอียดดังแนบ (คลิก)

รับสมัคร                 วันที่  ๑๘ - ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๒  (ในวัน-เวลาราชการ)

พิจารณาคัดเลือก    วันที่  ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อ        วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒

รายงานตัว              วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ติดต่อสอบถาม    โทร ๐๒-๔๕๐-๓๕๐๑   ต่อ  ๑๑๔   (ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th