ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

         ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จะดำเนินการรับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 อัตรา 
         1. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการท้องฟ้าจำลอง  1 อัตรา สังกัดกลุ่มบริหารวิชาการ
         2. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา สังกัดกลุ่มบริหารบุคคล การเงิน และสินทรัพย์

            รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562 ในวันเวลาราชการ ที่งานบุคลากร กลุ่มบริหารบุคคล การเงิน และสินทรัพย์

เอกสารแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th