รายละเอียดของประกาศ และใบสมัคร

 

สำนักงานผู้อำนวยการ
โทร. ๐-๒๒๘๒-๐๐๒๕ กด ๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๕๖๔
กลุ่มบริหารบุคคล
โทร. ๐-๒๒๘๒-๐๐๒๕ ต่อ ๑๐๔ 
ครูจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์
โทร. ๐-๒๒๘๒-๐๐๒๕ ต่อ ๑๒๓, ๐๘๐-๕๘๗-๘๓๔๑
www.bn.ac.th Lind id : @bnschool

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th