ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง  ครูผู้สอน

            ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และรายวิชาศิลปะ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2563 ในวันเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารบุคคล การเงิน และสินทรัพย์ ชั้น 2 อาคารสวนกุหลาบรำลึก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 

เอกสารแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th