ประกาศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

1. ประเภทอาหารว่าง (เบเกอรี่)                                                       จำนวน  1  ร้าน

รายละเอียดดังแนบ คลิก

- ติดต่อขอรับใบสมัคร                                      วันที่ 5 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

- ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการพิจารณา           วันที่       11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

- เข้ารับการประเมิน                                         วันที่       13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

                                                                     เวลา 10.00 – 12.00 น.

ติดต่อสอบถาม    โทร ๐๒-๔๕๐-๓๕๐๑   ต่อ  ๑๐๗   (ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th