รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

 - สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ       จำนวน   ๑   อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

<<download เอกสาร>>

 

                    

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th