ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1p35Po2PsOZbyISh9kn_EuYnrU7oEdTNs/view?usp=sharing

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th