ด้วยโรงเรียนวัดบวรมงคล สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา) อาศัยอานาจตามคาสั่งคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ที่ ๒๔/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล และลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวัดบวรมงคล จานวน ๑ อัตรา

ตามรายละเอียดดังนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ครูบพิตร ชูพยุง ๐๘๑-๗๓๓-๑๙๘๗ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป)

ครูวรรณวรี วันชุ่ม ๐๙๐-๖๖๙-๓๑๑๗ (หัวหน้างานบุคคลโรงเรียนวัดบวรมงคล)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]