ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจ้างเหมาบริการโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ประเทศสิงคโปร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EIC)

https://drive.google.com/file/d/1VukLS5i9fFegCUQtXE4ACQtNZaIp1a4B/view?usp=sharing

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]