เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และหัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 1 และกลุ่มโรงเรียนที่ 2 เพื่อดำเนินการชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สพม.1 บางแวก

             สำหรับการชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย 1. การจัดการเรียนการสอนทางไกลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 3. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 4. การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ ทะเลและมหาสมุทร และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 5. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิงสมรรถนะ

 

ดาวน์โหลดภาพ/ข่าว กิจกรรม สพม.1 ที่ :::  https://photos.app.goo.gl/LFZNDhocB9YaBgmNA

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2877923188985501&type=3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th