เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและหัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนที่ 3 และกลุ่มโรงเรียนที่  4 เพื่อดำเนินการชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สพม.1 บางแวก

          สำหรับการชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย 1. การจัดการเรียนการสอนทางไกลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 3. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 4. การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ ทะเลและมหาสมุทร และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 5. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิงสมรรถนะ

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/EvvS79Vpva8A96Kd7

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2881952535249233&type=3

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th