เมื่อวันอังคารที่ 14  กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มอบหมายข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กรุงเทพมหานคร (Focus Group) โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์  สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 2  สพม.1(พญาไท)

         ทั้งนี้ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้สนับสนุนงบประมาณและมอบหมายให้  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กรุงเทพมหานคร” (Focus Group) ขึ้นในวันนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประสานงาน  การดำเนินงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ให้มีองค์ความรู้  มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ร่วมกัน  สามารถนำองค์ความรู้และแนวทางดังกล่าวไปใช้บูรณาการในการขับเคลื่อนการดำเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เป็นไปในทางทิศเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 65 คน  ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน    ที่เกี่ยวข้องด้านส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  คณะติดตามผลการดำเนินงานจากสำนักงานการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นำโดย นายทองพูล  จันทบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองความประพฤติและสิทธินักเรียนและนักศึกษา เครือข่าย และคณะ  คณะกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1,  เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ผู้แทนเครือข่าย พสน.บางกะปิ เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

ดาวน์โหลดภาพ/ข่าวกิจกรรม สพม.1 ที่ :: https://photos.app.goo.gl/Bc3NXucih9vQq7oG6

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ :: https://m.facebook.com/groups/273210542790125?view=permalink&id=2953993801378439

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th