เมื่อวันจันทร์ที่ 3  สิงหาคมคม  2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1(สพม.1) มอบหมาย ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1  เป็นประธาน ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในสังกัด สพม.1 และนักเรียนในสังกัดสำนักงานประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรับทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีคณะกรรมการฯพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมราชเทวี ชั้น 2 สพม.1 พญาไท       

      ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในสังกัด และนักเรียนในสังกัดสำนักงานประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรับทุนการศึกษา ตามจำนวนบัญชีจัดสรรทุน จำนวน  5 ทุน สำหรับการดำเนินงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้มีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน โดยหมดเขตส่งหลักฐานในวันที่15 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนให้เหลือ จำนวน  5 คน และได้แต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเชิงประจักษ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบ การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน ในระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 เพื่อเสนอรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ และจัดส่งรายชื่อให้คณะกรรมการโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี พิจารณาต่อไป

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/qdRfk8hmKRaNhKbh7

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3009937992450686/

ติดตามภาพเคลื่อนไหวใน  facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3009939405783878/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th