เมื่อวันศุกร์ที่ 14  สิงหาคม  2563  ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และการใช้งานเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการเรียนรู้จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”  และปรับการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร กำกับ ติดตามและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาครูให้สามารถการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ณ ห้องพญาไท สพม.1(พญาไท) กรุงเทพฯ

       สำหรับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม และการเชื่อมต่อเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Kidbrigth) กับอุปกรณ์ภายนอกให้กับครูผู้สอนวิทยาการคำนวณของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีทั้งสิ้น จำนวน 44 คน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณผ่านกระบวนการ COLA Model หรือ PLC ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร 2 ท่าน คือ พันเอกสิทธิโชค มุกเตียร์ ข้าราชการบำนาญกระทรวงกลาโหม และ ผศ. ดร.อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาให้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และการใช้งานเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งผ่านกิจกรรมบูรณาการ ตลอดจนแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณผ่านกระบวนการ COLA Model หรือ PLC อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่::: https://photos.app.goo.gl/P3J9oq4JFgVnQey59

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3041042329340252/

ติดตามภาพเคลื่อนไหว  facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่  :::  https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3041029262674892/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th