เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563  ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เป็นประธานเปิดกิจกรรม Sesao1 Move Forward  ฟังเสียง  "ฅน" ในส่วนของตัวแทนนักเรียน 67 โรงเรียน และ 1 ศูนย์การเรียน  ณ ห้องประชุมพญาไท  ชั้น 2 สพม 1  พญาไท

             สำหรับกิจกรรม Sesao1 Move Forward  ฟังเสียง  "ฅน" ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ต่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการบริหารจัดการของโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

 

 

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1 ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/w9Eu1ZsqhLHgHv5u8

ติดตาม facebook  เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3125933764184441/

ติดตามภาพเคลื่อนไหว  facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3125928040851680/

ติดตามภาพข่าว-กิจกรรม สพม.1 ที่ ::: https://www.sesao1.go.th/activity/18210-11-9-25633

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th