ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เป็นประธานเปิดกิจกรรม Sesao1 Move Forward  ฟังเสียง  "ฅน" ในส่วนของผู้แทนครูที่ดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน และฟังเสียงผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563   ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา และห้องศูนย์ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (TEPE Online) ระดับภาค อาคารหอประชุมพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1(พญาไท)

             สำหรับกิจกรรม Sesao1 Move Forward  ฟังเสียง  "ฅน" ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ต่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการบริหารจัดการของโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

 

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1 ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/fk7WxE5ASw7GHws27

ติดตาม facebook  เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3130942050350279/

ติดตามภาพเคลื่อนไหว  facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3130949227016228/

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :
https://www.facebook.com/groups/prsesao1

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th