เมื่อวันที่ 23  กันยายน 2563    ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เป็นประธานเปิดกิจกรรมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โครงการ สพม.1 ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาคุณภาพการศึกษา “Sesao1 Move Forward”  ฟังเสียง  "ฅน"โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง นักเรียนจากสภานักเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 350 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ

            ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุม มีการบันทึกภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนเข้าห้องประชุม(บันทึกภาพครั้งละ 1 โรงเรียน) ต่อด้วยกิจกรรมพิเศษ”การฝึกจิตที่ดี นำไปสู่การพัฒนาศึกษาชาติ”โดย พระอาจารย์ธัม์มทีโป พระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก พญ.ทพญ.อัญชญา แย้มสุคนธ์ กิจกรรมเสวนา ฟังเสียง  "ฅน" : ความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อการศึกษา  กิจกรรมเสวนา ฟังเสียง  "ฅน" : ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการศึกษา กิจกรรมเสวนา ฟังเสียง  "ฅน" : ความคาดหวังของครูที่มีต่อการศึกษา กิจกรรมเสวนา ฟังเสียง  "ฅน" : ความคาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการศึกษา และกิจกรรมถาม-ตอบ

            สำหรับกิจกรรม Sesao1 Move Forward  ฟังเสียง  "ฅน" ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ต่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการบริหารจัดการของโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

หนึ่งตระกูลแจ่มภาพ/ข่าว

ขอขอบคุณภาพจากทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ขอขอบคุณทีมงานโรงเรียนปัญญาวรคุณ

ขอขอบคุณทีมงานโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ขอขอบคุณทีมงานศึกษานิเทศก์ สพม.1

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/4s2e8g8yYRYKexK8A

ดาวน์โหลดภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนเข้าห้องประชุม(บันทึกภาพครั้งละ 1 โรงเรียน)  ::: https://photos.app.goo.gl/cATawoqhoTLXENpb7

กิจกรรมเสวนา ฟังเสียง  "ฅน" : ความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อการศึกษา :::  https://photos.app.goo.gl/17KyegMw1x1PXG7m6

เสวนา ฟังเสียง  "ฅน" : ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการศึกษา :::  https://photos.app.goo.gl/2WZpUgzawUqpXfk29

กิจกรรมพิเศษ”การฝึกจิตที่ดี นำไปสู่การพัฒนาศึกษาชาติ” ::: https://photos.app.goo.gl/MzNob11wrNUoW8Zt8

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม ฟังเสียง  "ฅน" กิจกรรมสรุปรับฟังความคิดเห็น SESAO 1 Move Forward

:::  https://photos.app.goo.gl/2qxwLwt1TCzhgyNJ6  ป.ว.

ติดตาม facebook  เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3164641293647021/

 ติดตามภาพเคลื่อนไหว  facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ :::  https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3164625060315311/

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 :::

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม ฟังเสียง  "ฅน" :::  https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th