สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2563 ณ ดาราปุระ@วังยางรีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายนิยม ไผ่โสภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานการประชุม มีวัตถุประวงค์เพื่อกำหนดทิศทางขององค์กร พร้อมทั้งกำหนดกรอบการพัฒนาคุณภาพของสำนักงาน คุณภาพงาน คุณภาพบุคลากร และคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    สำหรับการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 46 คน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 6 กลุ่มโรงเรียน คณะครูผู้รับผิดชอบงานแผนของโรงเรียน และคณะศึกษานิเทศก์


 ดาวน์โหลดภาพ ข่าวกิจกรรม สพม.1 ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/ChD3wGLgQAypdwFFA

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th