เมื่อวันที่  2 พฤศจิกายน  2563 นายอมร ชุมศรี ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้อำนวยการฝึกอบรม กองที่ 1 เป็นประธานการประชุมวิทยากร ในการจัดทำโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1/2563 เพื่อวางแผนการทำงาน และมอบหมายภารกิจการฝึกอบรม โดยมีคณะวิทยากรโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือฯดังกล่าวเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา สพม.1 พญาไท กรุงเทพฯ

       ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1/2563 ระหว่างวันที่  12 – 15 พฤศจิกายน 2563 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการลูกเสือโดยทั่วไป มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่จำเป็นเกี่ยวกับการบริหารงานในกองลูกเสือ ความรู้เกี่ยวกับทักษะและพิธีการทางลูกเสือ สามารถวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียน และพัฒนากิจการลูกเสือให้แพร่หลายกว้างขวางยิ่งขึ้น 

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/RnC96KVcKffhdi579

ติดตาม facebook  เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://m.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3275620895882393/

ติดตามภาพเคลื่อนไหว  facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://m.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3275636142547535/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th