ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเรียนรู้ หน้าที่ สู่วิถีผู้นำ(Leadership is one of the council)เพื่อพัฒนาศักยภาพภาวะการเป็นผู้นำในระบอบประชาธิปไตย ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ การสร้างสัมพันธภาพ การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะระหว่างเพื่อนสมาชิกในสภานักเรียน การสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ และเสียสละในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนละ 2 คน เมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน  2563  ณ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2

      สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดตั้งสภานักเรียน สพม.1 ภายใต้โครงการสภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์ยึดมั่นธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์กรนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความสมานฉันท์ในการดำเนินงานขององค์กรและมีส่วนร่วมในการบริหาร และพัฒนาโรงเรียน ชุมชน สังคมอย่างมีคุณค่า

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1 ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/VMHdxKQGKNBLhQoy7

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3329897593788056/

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th