เมื่อวันที่  7  มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   รอง ผอ.ถนอม  บุญโต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ศน.ณัฏฐเมธร์  ดุลคนิต ปฏิบัติ​หน้าที่​ผู้อำน​ว​ย​การ​กลุ่ม​นิเทศ​ ติดตาม​ และ​ประเมินผล​การ​จัด​การศึกษา​ ศน.ปริมฤดี​ แท่นพิทักษ์​  ศน.เป็นปลื้ม  เชยชม ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่  1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้นำคำชี้แนะต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อยอด ในการจัดการการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดีแก่ผู้เรียนต่อไป  โดยมี ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ณภัทร ชัยมงคล คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมให้ข้อมูล ดร.วรรณดี นาคสุขปาน  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ  ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

           ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการครอบคลุมและเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จึงขอให้ทางโรงเรียนดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้

1.สำรวจและศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน รวมถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ทันทีหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละระดับ โดยเรียงลำดับความสำคัญ เช่น  สาเหตุที่ผู้เรียนที่ไม่เข้าเรียน อาจจำเป็นต้องมีการติดตามโดยการทำหนังสือแจ้งผู้ปกครอง เป็นต้น แล้วจัดทำข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับรายบุคคล กลุ่มสาระการเรียนรู้และโรงเรียน เช่น แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนของครูผ่านกระบวนการ PLC เป็นต้น พร้อมทั้งรายงานผล ครั้งที่ 1 (การดำเนินการตั้งแต่ประกาศหยุดเรียน ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564) ให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทราบ และรายงานผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

2.จัดทำคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับครูเป็นรายบุคคล กลุ่มสาระการเรียนรู้ และโรงเรียน รวมถึงสำหรับผู้เรียนและผู้ปกครอง

3.มีมาตรการในการดูแล เฝ้าระวังและป้องกัน ตามมาตรฐานที่ ศบค. กำหนด โดยให้มีมาตรการทั้งในระดับสถานศึกษา และรายบุคคลอย่างชัดเจน

4.ขับเคลื่อนการดำเนินการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบการออม ตามแนวทางกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ในโรงเรียน

 

 

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ :::  https://photos.app.goo.gl/gYmbgijoxUCvgaAL6

ติดตาม facebook  เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1344281582613061&id=827956110912280

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th