เมื่อวันอังคารที่  12 มกราคม 2564  ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ทั้งนี้ในการประชุมมีเรื่องนำเสนอเพื่อทราบดังนี้ 1.คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  2.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 3.ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564  โดยมีคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมอย่าพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเพชรเกษม สพม.1(บางแวก)

        ทั้งนี้ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาประกอบด้วย 1.ร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2546  2.ร่างมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับนักเรียนเข้าเรียน รวมทั้งการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ และการกำกับ ติดตามการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2564  3.รายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2564

 

 

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/VrWwjR4cM7FrpKFh6

ติดตาม facebook  เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3464818676962613/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th