เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21  มกราคม พ.ศ. 2563 รอง ผอ.ถนอม  บุญโต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดในคู่มือคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีคณะกรรมการฯพิจารณาคัดเลือกด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด ณ ห้องประชุมเพชรเกษม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1

              ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งลูกจ้างประจำในสังกัด  กลุ่มละไม่เกิน 1 คน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563  โดยจัดพิธีเชิดชูเกียรติในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน2564 

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/XbBqJsymdHJgH8Tt5

 ติดตาม facebook  เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3491342490976898/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th