ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้นำคำชี้แนะต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อยอด ในการจัดการการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดีแก่ผู้เรียนต่อไป  โดยมี ดร.นฤเทพ​ ใจสุทธิ  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ​ พร้อมนำเสนอข้อมูล  เมื่อวันศุกร์ที่  5 กุมภาพันธ์ 2564  ​ ณ​ โรงเรียนวัดสระเกศ  สพม.1                                                                 

 

         สำหรับโรงเรียนสระเกศ มีการดำเนินการต่างๆสอดคล้องกับมาตรการป้องกันก​ารแพร่ระบา​ดของเชื้อไ​วรัสโคโรนา​ 19(Covid-19)ได้เป็นอย่างดี เช่น​ การจัดการเรียน​ การสอนออนไลน์​ การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ เป็นต้น               

         ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการครอบคลุมและเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จึงขอให้ทางโรงเรียนดำเนินการในประเด็นต่อไปนี้อย่างต่อเนื่อง

1.เมื่อเปิดเรียนสำรวจและศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน รวมถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ทันทีหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในแต่ละระดับ โดยเรียงลำดับความสำคัญ และรายงานผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

 

2.จัดทำคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับครูเป็นรายบุคคล กลุ่มสาระการเรียนรู้ และโรงเรียน รวมถึงสำหรับผู้เรียนและผู้ปกครอง​ และสร้างการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน

 

3.มีมาตรการในการดูแล เฝ้าระวังและป้องกัน ตามมาตรฐานที่ ศบค. กำหนด โดยให้มีมาตรการทั้งในระดับสถานศึกษา และรายบุคคลอย่างชัดเจน

 

4.ขับเคลื่อนการดำเนินการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบการออม ตามแนวทางกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ในโรงเรียน

 

5. เตรียมรายงานนำเสนอและ Clip video แนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19 )ความยาวประมาณ 2 นาที เพื่อนำเสนอ สพม.1 และ สพฐ.(รายการ”พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ”พุธเช้า ข่าว สพฐ.")​

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1 ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/4eD5PPQsSRnVf8Ze6

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3535222019922278/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th