ผอ.สมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน  สังกัด สพม.1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่​ 2/2564 สำหรับในการประชุมมีการนำเสนอ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564(ฉบับที่ 2) แผน​การ​รับ​นักเรียน​ จำนวนนักเรียนต่อห้อง และจำนวนห้องของโรงเรียน เขตพื้นที่บริการ มาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝาก และการรับเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับนักเรียนเข้าเรียน  รวมทั้งการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ และการกำกับ ติดตาม การรับนักเรียน ที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณะชนได้  โดยมีคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมอย่าพร้อมเพรียงกัน  เมื่อวันอังคารที่ 9  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมสมเด็จเจ้า​พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์   โรงเรียนศึกษานารี

 

       สำหรับมาตรการป้องกัน ป้องปรามที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและรับเงินแลกเปลี่ยนกับการรับเด็กเข้าเรียน  รวมทั้งการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ และการกำกับ ติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สังกัด สพม.1 มีดังนี้

        1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ไม่สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดเรียกรับเงิน หรือระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแลกกับการเข้าเรียนในช่วงระยะเวลาที่มีการรับนักเรียน ไม่ว่ารูปแบบใดๆ

        2.ไม่สนับสนุนให้องค์กรอื่นใด เช่น สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเงินบริจาคหรือมีส่วนในการรับบริจาค จากผู้ปกครองนักเรียน

        3.การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการในการจัดการศึกษาเป็นการพิเศษ  หรือค่าใช้จ่ายใดๆในการจัดการศึกษาเพิ่มเติม ให้พิจารณาถึงความเหมาะสม ประโยชน์ที่จะได้รับ  และมีความจำเป็นอย่างแท้จริงเท่านั้น และเพื่อมิให้เป็นภาระแก่ผู้ปกครองมากเกินไป ห้ามมิให้สถานศึกษาเรียกเก็บเงินในช่วงระยะเวลาที่สถานศึกษาเปิดรับนักเรียน และให้แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาไว้ในประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบไว้โดยชัดเจน

        4.ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ถือเป็นหน้าที่ในการดูแล เอาใจใส่เด็กที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ หรือประสงค์จะเข้ารับการศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นเด็กด้อยโอกาส หรือประสบปัญหา ได้รับโอกาสเข้าศึกษาในสถานศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้ สถานศึกษาต้องไม่เป็นผู้ตัดโอกาสของเด็กและเยาวชนเหล่านั้น

        5.ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยเคร่งครัด

        6.หากผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความเดือดร้อน เสียหายหรือพบเห็นว่ามีการฝ่าฝืนนโยบายและมาตรการในการรับนักเรียน ให้ร้องเรียน หรือแจ้งต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยตรง หรือรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หรือผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 086 032 0619 และศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หมายเลขโทรศัพท์ 02 354 4974 ต่อ 205 เพื่อแก้ไข ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน หรือเสียหายโดยเร็ว

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/C5vwi5Rh9TyDdYRj9

ติดตาม facebook  เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3543745315736615/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th