ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ท่านบุญชู ชลัษเฐียร  ท่านวีณา อัครธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 6 กลุ่ม  ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อสามารถนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงาน    การสอน ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณารับรองหลักสูตร  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (ชั้น 5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (บางแวก)

          สำหรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมที่ 5 การจัดทำหลักสูตรและเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อสามารถนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานการสอน  โดยร่วมกับกลุ่มโรงเรียนและศูนย์พัฒนาวิชาการ ในสังกัด สพม.1 ดำเนินการจัดทำหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ตรงตามศักยภาพและความต้องการ สามารถนำชั่วโมงการพัฒนาไปใช้ประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานการสอน รวมทั้งเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

 

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/KyVCFQqXgwYXdt9S9

ติดตาม facebook  เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3544222355688911/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th