ดร.อัมพร​ พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการก​า​รศึก​ษาขั้นพื้นฐาน​ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา​ พร้อมให้เกียรติบรรยายพิเศษ โดยมี ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผอ.ไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ผอ.สมใจ​ วิเศษ​ทักษิณ​ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​ เขต​ ​1​ ผอ.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​ เขต​ 2 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย​ ผู้อำนวยก​ารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา​ ทุกเขต ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาทุกจังหวัด และคณะทำงาน 160 คน เมื่อวันจันทร์ที่  15  มกราคม   2564   ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด ถนนเจริญราษฎร์ กรุงเทพมหานคร

         เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาครั้งนี้ เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาได้ประกาศและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งจะทำให้เกิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เพิ่มขึ้นอีก 20 เขต และขณะนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการประกาศในราชกิจานุเบกษา ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและระดมความคิดในการดำเนินการขั้นตอนต่อไป คือการเตรียมความพร้อมของการจัดตั้ง สพม. ใหม่ ทั้งด้านอาคารสถานที่ การเตรียมบุคลากรที่จะมาทำงาน การจัดหาทรัพยากร และสิ่งต่างๆ ที่จะต้องเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดทำแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาให้ชัดเจน ซึ่งนับจากนี้ไปถือเป็นภารกิจสำคัญที่ สพม. ทั้ง 62 แห่ง โดยเฉพาะสพม. ตั้งใหม่ 20 เขต ต้องเร่งรัดการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้น นับเป็นความท้าทายที่สาธารณชนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการปรับโครงสร้าง ดังนั้นต้องร่วมกันพลักดันให้ การบริหารงานของ สพม. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาการศึกษาของชาติไปสู่ระดับสากลต่อไป

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/Z2JG2eFhJbVfoUMJ9

ติดตาม facebook  เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3559575570820256/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th