ผอ.ณรงค์ คงสมปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครู สายงานการสอน โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ให้มีความสมบูรณ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณารับรองหลักสูตรต่อไป เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (ชั้น 5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (บางแวก)

       สำหรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมที่ 5 การจัดทำหลักสูตรและเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อสามารถนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานการสอน  โดยร่วมกับกลุ่มโรงเรียนและศูนย์พัฒนาวิชาการ ในสังกัด สพม.1 ดำเนินการจัดทำหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ตรงตามศักยภาพและความต้องการ สามารถนำชั่วโมงการพัฒนาไปใช้ประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานการสอน รวมทั้งเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1 ที่ :::  https://photos.app.goo.gl/CWTsZz3JiCatekjcA

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3625891754188637/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th