จากการที่ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งนางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

การแต่งตั้ง “นางสาวตรีนุช เทียนทอง” ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สตรีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นหน้าประวัติศาสตร์ครั้งแรกอีกเช่นกัน ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 3 ท่านเป็นสตรี

ประวัติ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • วันเดือนปีเกิด 12 กันยายน 2515
 • การศึกษา
 • 2539 – 2540 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
 • 2536 – 2538 ปริญญาตรี สาขาการเงิน WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
 • 2533 – 2535 ปริญญาตรี Assumption University

 

 • สถานที่ติดต่อ 999/1 หมู่ 10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
 • โทรสาร 037 261 344
 • อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ข้อมูลการทำงาน
 • 2542 – 2544 เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • 2541 – 2542 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป S.P.T. Civil Group Ltd.
  • รองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม
  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สิริกร มณิรินทร์)
  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชูชีพ หาญสวัสดิ์)
  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายสรอรรถ กลิ่นประทุม)
  • เหรัญญิก คณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติในสหภาพรัฐสภาเอเซียและแปซิฟิก (APPU)
  • ผู้ช่วยเลขานุการกรรมาธิการท่องเที่ยว
  • โฆษกคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว
  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์)
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว 5 สมัย (2544, 2548, 2550, 2554, 2562)
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลำดับที่ 55 ของไทย
 • เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2551
 • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2548

 

ที่มา : https://moe360.blog/2021/03/23/education-minister/

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th