เมื่อวันพุธที่  12 พฤษภาคม 2564 ผอ.สมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการ  ปรึกษาหารือข้อราชการ  รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 โดยในการประชุมมีการดำเนินการ คือ 1.การคัดเลือกและการดำเนินงานโรงเรียนแม่ข่ายต้นแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์   2.การดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 3.การดำเนินงาน Quick Win สพม. กท.1 New SMART TRUST “ School base (โรงเรียนเป็นฐาน) New Normal Innovations (นวัตกรรมขับเคลื่อน) 4.การจัดทำรายงานการสรุปผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรศึกษานิเทศก์  เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา  ชั้น 2  สพม 1  พญาไท กรุงเทพฯ   

 

        ทั้งนี้ ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 ได้มีนโยบายในการกำกับติดตามการดำเนินงานทั้ง 3 เรื่องดังนี้

1.การนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกที่ 3

2. การจัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3                                                   

3. การประสานงานจัดทำคู่มือการดำเนินงาน Quick Win สพม. กท.1 New SMART TRUST “ School base (โรงเรียนเป็นฐาน) New Normal Innovations (นวัตกรรมขับเคลื่อน)

โดยให้ดำเนินการตามรายละเอียดที่ผอ.สพม.กท1 ได้มอบหมายและมีการรายงานผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.กท1 ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/WfejcNjSrn7Efhuy8

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://m.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3801526043291873/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th