เมื่อวันอังคารที่ 20  กรกฎาคม 2564 ผอ.สมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1(ผอ.สพม.กท 1) เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1(รอง ผอ.ถนอม บุญโต รอง ผอ.สพม. กท 1)ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการผู้ได้รับการการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ประเมินสัมฤทธิผลฯ โดยมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพม.กท 1เข้าได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบออนไลน์(Zoom Meeting) ณ สพม.กท 1(พญาไท)

 

         ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.6/ว8 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยกำหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำหนด

ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/twsaJTFzsmKWgPkj6

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3996822497095559/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th