สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ระยะที่ ๒ ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564  เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ภาวะผู้นำทางวิชาการ เสริมสร้างทักษะการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไป ตามมาตรฐานตำแหน่งสายงานบริหาร และพัฒนาระบบเครือข่ายการพัฒนางาน ภายในและภายนอกสถานศึกษา รองรับการเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤติ  ภายใต้วิสัยทัศน์ “จัดการศึกษาวิถีใหม่ บนพื้นฐานความหลากหลาย สู่เป้าหมายความเป็นหนึ่ง” โดยมีพันธกิจในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติ  ดังนี้

1. กลุ่มโรงเรียนที่ 1 โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินการจัดอบรมเมื่อวันที่ 7 – 8 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

2. กลุ่มโรงเรียนที่ 2 โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดอบรมเมื่อวันที่ 6 – 7 เมษายน 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

3. กลุ่มโรงเรียนที่ 4 โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารบประมาณ ดำเนินการจัดอบรมเมื่อวันที่5 – 6 เมษายน 2564 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวราราวดี จังหวัดนครปฐม

4. กลุ่มโรงเรียนที่ 5 โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการจัดอบรมเมื่อวันที่ 1 – 2 เมษายน 2564 ณ ชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยการดำเนินการดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้สรุปและรายงานผลดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนที่ 1

2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนที่ 2

3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2564  จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนที่ 4

4. รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2564  จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนที่ 5

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th