นายถนอม บุญโต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานเปิดจัดการประชุมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น  250  คน  ประกอบด้วย ผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้างานแผนงาน  รวมสถานศึกษาละ  3  คน  ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง  การประชุมสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรร่วม   ดังนี้  1) ดร.บัณฑิต  แท่นพิทักษ์   ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1  เป็นวิทยากรเรื่อง  “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน”  และเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในหัวข้อ “การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพในยุควิถีใหม่” 2)  ดร.วรรณดี นาคสุขปาน  : ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  3)  รองนภาพร วงศ์พุทธา : รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  4)  นางสาวศรีสุภางค์ ระเริง   : หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564   ผ่านช่องทาง Google Meet

         ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันประเทศกำลังประสบปัญหาสถานการณ์โควิด 19 ระบาด ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถมาเรียนที่สถานศึกษาในสังกัดได้ สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จึงจัดประชุมสัมมนาออนไลน์เพื่อเสริมสร้าง  องค์ความรู้ด้านการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ  2 ประการ คือ 1)  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และเจตคติของบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด  2)  เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล

ดาวน์โหลดภาพ/ข่าว ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/qJ58u17BgU1gCUF37

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/4197887206989086/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th