นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหา นคร เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” และ “การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนสถานศึกษานอกสังกัด และผู้ที่สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรม กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูบรรณารักษ์ ครูที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการอ่านของสถานศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปจากสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัดทั่วประเทศ โดยจัดการอบรม ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ร่วมจัดทำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๖ หลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เผยแพร่สัญญาณการอบรมผ่านระบบ StreamYard ผ่านช่องทาง Facebook Live Group: สพม.กท ๑ ภาษาไทย

           การดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับความร่วมมือจาก ศน.ปิยนัฐ ธนะบุตร และ ศน.เป็นปลื้ม เชยชม ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแลศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย โรงเรียนราชวินิต มัธยม ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ ความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัดให้บุคลากรร่วมเป็นคณะทำงาน ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนวัดราชโอรส และโรงเรียนวัดอินทาราม ความร่วมมือจากคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนราชวินิต มัธยม ในการประสานงานกับผู้เข้ารับการอบรมและคณะครูงานโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ในการอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่สัญญาณการอบรมผ่านระบบ StreamYard ผ่านช่องทาง Facebook Live Group: สพม.กท ๑ ภาษาไทย  หลักสูตรการอบรมในวันนี้ เป็นหลักสูตรที่ ๑ การออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทยที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานของครู โดย ศน.เป็นปลื้ม เชยชม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้เป็นครูและผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ

ดาวน์โหลดภาพ/ข่าว ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/4DjPzEtrPQTv7zgQ6

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/4185732221537918/

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย โรงเรียนราชวินิต มัธยม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” และ “การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (วันที่ ๒)

 

           เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย โรงเรียนราชวินิต มัธยม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” และ “การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (วันที่ ๒) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนสถานศึกษานอกสังกัด และผู้ที่สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรม กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูบรรณารักษ์ ครูที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการอ่านของสถานศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปจากสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัดทั่วประเทศ โดยจัดการอบรม ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ร่วมจัดทำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๖ หลักสูตร

              การดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับความร่วมมือจาก ศน.ปิยนัฐ ธนะบุตร และ ศน.เป็นปลื้ม เชยชม ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแลศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย โรงเรียนราชวินิต มัธยม ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ ความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัดให้บุคลากรร่วมเป็นคณะทำงาน ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนวัดราชโอรส และโรงเรียนวัดอินทาราม ความร่วมมือจากคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนราชวินิต มัธยม ในการประสานงานกับผู้เข้ารับการอบรมและคณะครูงานโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ในการอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่สัญญาณการอบรมผ่านระบบ StreamYard ผ่านช่องทาง Facebook Live Group: สพม.กท ๑ ภาษาไทย

           หลักสูตรการอบรมในวันนี้ เป็นหลักสูตรที่ 2 แนวโน้มความท้าทายการวัดและประเมินภาษาไทยในยุคดิจิทัล (Digital Native Vs. Thai Language Assessment) โดย ดร.ณภัทร ชัยมงคล อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหลักสูตรที่ 3 การสอนวรรณคดีมุมมองใหม่ผ่านกลวิธีร่วมสมัยในปัจจุบัน โดย ผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมทั้ง ๒ หลักสูตรนี้เป็นครูและผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ

 

ดาวน์โหลดภาพ/ข่าว ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/nnLwfXsV2ARedh9V6

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่ ::: https://m.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/4185755251535615/

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย โรงเรียนราชวินิต มัธยม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” และ “การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (วันที่ ๓)

         เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย โรงเรียนราชวินิต มัธยม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” และ “การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (วันที่ ๓) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนสถานศึกษานอกสังกัด และผู้ที่สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรม กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูบรรณารักษ์ ครูที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการอ่านของสถานศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปจากสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัดทั่วประเทศ โดยจัดการอบรม ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ร่วมจัดทำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๖ หลักสูตร

         การดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับความร่วมมือจาก ศน.ปิยนัฐ ธนะบุตร และ ศน.เป็นปลื้ม เชยชม ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแลศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย โรงเรียนราชวินิต มัธยม ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ ความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัดให้บุคลากรร่วมเป็นคณะทำงาน ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนวัดราชโอรส และโรงเรียนวัดอินทาราม ความร่วมมือจากคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนราชวินิต มัธยม ในการประสานงานกับผู้เข้ารับการอบรมและคณะครูงานโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ในการอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่สัญญาณการอบรมผ่านระบบ StreamYard ผ่านช่องทาง Facebook Live Group: สพม.กท ๑ ภาษาไทย

       หลักสูตรการอบรมในวันนี้ เป็นหลักสูตรที่ 4 การสอนวรรณกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและความฉลาดทางสังคม (Literature Instruction for Developing Communication Skill and Social Intelligence) โดย ดร.ธนชพร พุ่มภชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และหลักสูตรที่ 5 Interactive Content: นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล โดย ศน.ปิยนัฐ ธนะบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมทั้ง ๒ หลักสูตรนี้เป็นครูและผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ

 

ดาวน์โหลดภาพ/ข่าว ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/hCXmqPWfZoDMaLydA

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่ ::: https://m.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/4185763668201440/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th