นายศรายุทธ  ธิศรีชัย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกกรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการสื่อสารเชิงบวก สำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการดำเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้ง 5 ขั้นตอน รวมทั้งยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้าน ด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันการณ์ และได้รับการพัฒนาในทุกมิติ นอกจากนี้ยังเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้เข้าร่วมอบรมฯ ในวันนี้ ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูแนะแนว/ครูที่ทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 134 คน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 149 คนโดยได้รับเกียรติจาก นางสาวจริญญา  ไทยแท้ นักจิตวิทยาอิสระ นายภาคิน  ธรรมวุฒิโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตบำบัด / Therapeutic Coach NLP นางสาวนัฎฐนันท์  ธรรมวุฒิโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตบำบัด/Therapeutic Coach NLP  นางสาวฐิตาภัสร์  ฉัตรสิริชัยวุฒินักจิตวิทยาอิสระ นางสาวชัชวรรณ หาญฤธากร วิทยากรกระบวนการอิสระ นายกฤตภาส  จิระรัตน์พิศาล นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ สพป. นครปฐม เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

        ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีขั้นตอนวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน มีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดนโยบายสำคัญให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และดำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้าน ด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันการณ์ ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อให้เป็นคนดี มีความสุข และในสภาวะสังคมปัจจุบันประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากมนุษย์ หรือธรรมชาติ ซึ่งล้วนแต่มีผลต่อเด็กนักเรียนทั้งสิ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดการด้านความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษาทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียนโดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

ดาวน์โหลดภาพ/ข่าว ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/XcN37zhLYkPPvkVe9

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/4211841522260321/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th