เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ดร.นิยม ไผ่โสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เพื่อมอบนโยบายในการทำงาน แจ้งข้อราชการเร่งด่วน เรื่องการแจ้งเพื่อทราบ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเพชรรัตน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี สพม.กท 1
           ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุม ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน) นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1(ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.กท 1) นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี (นายกสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1)นายกิตติศักดิ์ สมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี  และผู้บริหารสถานศึกษาร่วมแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้ ภายใต้มาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต้นสังกัด

 

 

ดาวน์โหลดภาพ/ข่าว ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/7N64ixYfEuZkeP9t8

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/4234255083352298/

VTR แนะนำ ผอ.สพม.กท 1 ::: https://www.youtube.com/watch?v=0tJJMNa8c4c

VTR แนะนำ สพม.กท 1 ::: https://www.youtube.com/watch?v=OyqO_-Wikhw

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th