เมื่อวันอังคารที่  16 พฤศจิกายน 2564 นายศรายุทธ  ธิศรีชัย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพม.กท 1  ให้เป็นประธานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เข้าร่วมประชุมคัดเลือกอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เป็นการประชุม ภายใต้มาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต้นสังกัด ณ โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

         สำหรับการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ  รับสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีกระแสพระราชดำรัส  จะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาดี  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506  เป็นต้นมา  เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา  2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา พ.ศ.2562 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน พ.ศ. 2562  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดประเภท ลักษณะ จำนวนรางวัล  หลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564  ได้ส่งมาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าว และเชิญชวนสถานศึกษาที่มีความพร้อมเสนอชื่อนักเรียนและสถานศึกษา เข้ารับการประเมินและคัดเลือกตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศ ซึ่งกำหนดจำนวนลักษณะของรางวัล คุณสมบัติของนักเรียนและสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ขั้นตอน การดำเนินงานไว้อย่างถี่ถ้วนชัดเจน

         ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2564 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลายทุกสังกัด  โดยแยกตามสังกัด (สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน , สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน )ตามระดับ และขนาดของสถานศึกษา ขนาดละ 1 คน หรือ  1 โรงเรียน ส่งให้สำนักทดสอบทางการศึกษา เพื่อดำเนินการต่อไป

 

ดาวน์โหลดภาพ/ข่าว ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/Vq4Rteyk6Q6yRjA98

 ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท ๑ ที่ :::  https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/4356333787811093/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th