เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัล พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เดินทางไปประเมิน เด็กหญิงธันยนันท์ พูนบันดาลสิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเภท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เขตปทุมวัน สังกัด   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมการประกอบด้วย  นายศรายุทธ ธิศรีชัย  รองผู้อำนวยการ  สพม.กท1 ประธานกรรมการ นางศศิกาญจน์ ฤทธิโรจน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กรรมการ  นายวัลลภ  เลิศศรี ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครกรรมการ  นางสาวเขมวดี  คัมภิรานนท์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรรมการ   นายเป็นปลื้ม เชยชม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ   สพม.กท1 กรรมการ  นายธเนศ ไชยสุวรรณ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.กท1  เลขานุการ  นายอลงกรณ์  ขีดสูงเนิน  พนักงานราชการ นักวิชาการศึกษา สพม.กท 1ผู้ช่วยเลขานุการ

 

ดาวน์โหลดภาพ/ข่าว ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/71X9e9guJ3Jf3mBt6

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท ๑ ที่ :::  https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/4359205847523887/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th