เมื่อวันพฤหัสบดีที่  18  พฤศจิกายน  2564 ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1(รองประธานคณะกรรมการการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและยกระดับการเรียนการสอนภาษาจีน  โรงเรียนสังกัด สพฐ.)ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและยกระดับการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการวางแผนกำหนดรายละเอียด รูปแบบ แนวทางการขับเคลื่อนและยกระดับการเรียนการสอนภาษาจีน  ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร

         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและยกระดับการเรียนการสอนภาษาจีน  โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนยีดิจิทัล พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการศึกษาต่อ เพื่อการมีงานทำ ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน  2564 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร

 

ดาวน์โหลดภาพ/ข่าว ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/aas85vtTBK3yc9Lj7

 ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท ๑ ที่ :::  https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/4363232993787839/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th