เมื่อวันพฤหัสบดีที่  18  พฤศจิกายน  2564 ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ลงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ตรวจเยี่ยมห้องเรียนการศึกษาพิเศษนักเรียนเรียนรวม ห้องเรียน AI ของโรงเรียนวัดราชาธิวาส  พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site สำหรับนักเรียนชั้นม.ปลาย(นักเรียนชั้น ม.4,5,6 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site มาเรียนที่โรงเรียน ระหว่างวันที่ 15-23 พ.ย.2564 และสลับวันเรียนตั้งแต่ 25 พ.ย.2546 วันที่เลขคี่เป็นต้นไป)(สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เรียน online  จากนั้นวันที่ 24 พ.ย.2564 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เรียน On Site หลังจากนั้นสลับวันเรียน เรียนวันที่เลขคู่เป็นต้นไป) โดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ที่มากขึ้น มีมาตรการดูแลความปลอดภัยนักเรียนอย่างดี คัดกรองนักเรียนที่เดินทางเข้าโรงเรียน โดยยึด 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวดภายในสถานศึกษา มีแผนสำหรับการเผชิญเหตุที่ชัดเจน ภายใต้มาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต้นสังกัด อย่างชัดเจน โดยมี ดร.นฤเทพ ใจสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ  ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

         โรงเรียนวัดราชาธิวาส (อังกฤษ: Rajadhivas School) เป็นโรงเรียนสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมายาวนาน ตั้งอยู่ในพื้นที่ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ซึ่งเป็น พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร เมื่อก่อนเป็นโรงเรียนชายล้วน จนถึง พ.ศ. 2538 เป็นโรงเรียน สหศึกษา ตั้งอยู่ที่ ซอยสามเสน 9 แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

        ประวัติ โรงเรียนวัดราชาธิวาสสถาปนาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2446 พระครูปลัดพิพัฒน์พรหมจริยคุณ รองเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสขณะนั้น ในลักษณะอาคารเรียนชั่วคราวและได้มีการก่อสร้างเป็นอาคารเรียนถาวร ในลำดับต่อมา คือ ตึกไชยันต์ 2462 และตึกสามพี่น้อง โดยทุนทรัพย์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย (พระโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) และหม่อมเจ้าหญิงสุภางค์พักตร์ ไชยันต์ ภายหลังได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการให้สร้างตึกวาสุกรี ตึกสมอรายขึ้นเพิ่มเติมและสร้างตึกสามพี่น้อง ตึกไชยันต์ของใหม่ แทนของเก่าที่ทรุดโทรม ปัจจุบันโรงเรียนวัดราชาธิวาสมี 4 อาคารเรียน โรงเรียนได้เปิดสอนเฉพาะนักเรียนชายทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมาจนถึงปี พ.ศ. 2538 จึงได้เริ่มเปิดรับนักเรียนหญิงตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

 

ดาวน์โหลดภาพ/ข่าว ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/xGeYhqT32414anFH7

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท ๑ ที่ :::  https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/4363312757113196/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th