เมื่อวันศุกร์ที่  19  พฤศจิกายน  2564 ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ลงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน   โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On - Site สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เปิดทำการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ที่มากขึ้น มีมาตรการดูแลความปลอดภัยนักเรียนอย่างดี คัดกรองนักเรียนที่เดินทางเข้าโรงเรียน โดยยึด 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวดภายในสถานศึกษา มีแผนสำหรับการเผชิญเหตุที่ชัดเจน ภายใต้มาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต้นสังกัด อย่างชัดเจน โดยมี นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ  ณ  โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ สพม.กท 1

     โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ (อังกฤษ: Mathayom Wat Makutkasat School) เป็นโรงเรียนสหศึกษา (เดิมชื่อโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ เป็นโรงเรียนชายล้วน) เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่บนพื้นที่ของวัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2494 โดยกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดสถานที่ตั้งไว้ที่บริเวณหน้าวัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร และหน่วยแนะแนวการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจัดนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่หาที่เรียนไม่ได้มาเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เดิมรับเฉพาะนักเรียนชาย จนกระทั่งเปิดรับนักเรียนหญิงเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2545 จนถึงปัจจุบัน รวมพื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด 3 ไร่ 1 งาน 86.66 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ ของโรงเรียนทั้งหมด 5 อาคาร

ดาวน์โหลดภาพ/ข่าว ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/s37aTRALjqDnt5jy6

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th