เมื่อวันอังคารที่  23  พฤศจิกายน  2564 ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ลงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยโรงเรียนมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ที่มากขึ้น มีมาตรการดูแลความปลอดภัยนักเรียนอย่างดี คัดกรองนักเรียนที่เดินทางเข้าโรงเรียน โดยยึด 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวดภายในสถานศึกษา มีแผนสำหรับการเผชิญเหตุที่ชัดเจน ภายใต้มาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต้นสังกัด อย่างชัดเจน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ  ณ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (Suankularb Wittayalai School) (อักษรย่อ : ส.ก. / S.K.) เป็นโรงเรียนชายล้วน ระดับชั้นมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชื่อเดิม: กรมสามัญศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับการสถาปนาขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2424 (ขณะนั้นนับวันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ เมื่อนับอย่างสากลถือเป็น พ.ศ. 2425) โดยเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทย

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 6 หลัง สนามฟุตบอล สระว่ายน้ำ โรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์ และหอประชุม จัดการเรียนการสอน ในช่วงชั้นการศึกษาที่ 3 และ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 36 ห้องเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 42 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 78 ห้องเรียน จัดการเรียนการสอนรูปแบบเป็น 12-12-12/14-14-14

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นั้นมีความโดดเด่นในเรื่องคุณภาพมาตรฐานของศิษย์เก่าที่จบไปโดยเฉพาะด้านวิชาการ ภาษา และความเป็นผู้นำ โดยเป็นโรงเรียนต้นแบบในเครือ "สวนกุหลาบวิทยาลัย" มีการสร้างพันธกิจสำคัญร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยการบริหารจัดการขององค์กรเครือข่ายสวนกุหลาบ สร้างบรรทัดฐานการเรียนการสอนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์และงานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี โดยแต่ละโรงเรียนจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ

นอกจากนี้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็น 1 ในกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรสามัคคี ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมของทั้ง 4 โรงเรียน และยังมีการแปรอักษรของทั้ง 4 โรงเรียน ซึ่งเป็นอีกสัญลักษณ์สำคัญของงาน โดยกีฬาจตุรมิตรสามัคคีจะจัดขึ้นในทุก ๆ 2 ปีที่ สนามศุภชลาศัย โดยแต่ละโรงเรียนจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ

ดาวน์โหลดภาพ/ข่าว ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/9uWWThHJZbKzt5gp6

ติดตามภาพ/ข่าวกิจกรรม สพม.กท ๑ ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/4378668488910956/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th